چگونه جلوی استفاده نادرست فرزندانمان را از اینترنت بگیریم؟


سودمندی افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشورها و تأثیر آن بر شاخص های توسعهانسانی و اجتماعی، بی شک حتی تلاش دولت ها و سازمان های بزرگ فعال در حوزه فن آوریاطلاعات و ارتباطات را نیز در پی داشته تا با تسهیل دسترسی عمومی به شبکه جهانی وب،میزان استفاده آنلاین از اطلاعات و خدمات را افزایش داده، موجب صرفه جویی هایفراوان در منابع، ظرفیت ها و هزینه های ملی گردند.

با این وجود، پر واضح استکه در آینده ای نه چندان دور و در پی یک توفیق اجباری، شاهد دسترسی عمومی به شبکهجهانی وب خواهیم بود؛ شبکه ای که حتی عادی ترین و پایین ترین اقشار جوامع نیز سهمیدر وسعت و گستردگی آن خواهند داشت.

خانواده ها، کاربران پروپا قرص

سهم عمده ای از میزان نفوذ اینترنت در جوامع، به کاربرانشخصی و خانگی آن تعلق دارد. حتی در سنتی ترین جوامع موجود، اغلب خانواده ها اکنونوسایل ارتباطی جدید، ازجمله اینترنت را در جمع خود پذیرفته اند.
در عین حالبسیاری از خانواده های سنتی و محافظه کار نیز با اغماض به این مسئله (در اینجابخوانید "معضل" ) می نگرند؛ هرچند که به طور مشخص اینترنت را به عنوان یک وسیلهاطلاعاتی و ارتباطی، مانند تلویزیون و یا رادیو به عنوان عضوی از خانواده تحمل نمیکنند.
به هر ترتیب، می توان گفت که تمامی خانواده ها در اغلب نقاط جهان، ازخانواده های بسته تا خانواده های منعطف و مدرن، بی شک به ارزش اینترنت پی برده اندو به کاربردهای سودمند آن نیز معترند؛ مطالب علمی و تخصصی، خدمات آنلاین و سریع،صرفه جویی در منابع و هزینه ها، تفریحات و سرگرمی های سالم، ارتقاء سطح دانش وبسیاری از منافع دیگر با یک اتصال ساده به این شبکه، برای کلیه افراد خانواده و درهر سنی قابل دسترسی می باشد.
اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت: اینترنت بههمان اندازه که مفید و سودمند است، منبع تهدیدات، خطرها و ریسک های گوناگون نیزمحسوب می شود. این مسئله به ویژه کودکان و نوجوانان را به علت آسیب پذیرتر بودن، درمعرض تهدید شدیدتری قرار می دهد و اتفاقاً این بعد از اینترنت باید بدون هیچ گونهاغماضی در نظر گرفته شود.
متأسفانه طبق آمارهای موجود، بسیاری از والدین یا هیچگونه نظارتی بر فعالیت های آنلاین فرزندان خود ندارند و یا این مسئله را خیلی جدینمی گیرند.

قابل توجه والدین بیاحتیاط!

جدیدترین تحقیقات در خصوص وضعیت کودکان و نوجوانانیکه به شکل آنلاین مورد سوء استفاده و بهره کشی قرار گرفته و یا در معرض مستقیمحملات و تهدیدات اینترنتی واقع شده اند، نتایج اسفباری را نشان می دهد.

افزایش تعداد کودکان سردرگم و روان پریش که از طریق مشاهده وب سایت هاینامناسب و خشن به مشکلات روحی دچار شده اند، تعداد روافزون وب سایت ها و پایگاه هایغیراخلاقی که بهره کشی و سوء استفاده جنسی و جسمی از کودکان و نوجوانان را به شکلحرفه ای(!!) دنبال می کنند و ... همگی مؤید این مطلب هستند که فرزندان ما به شدتتوسط فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی ابداع شده توسط خود ما، به شدت تهدید میشوند.

راهکار مؤثر چیست؟

برای حذف و یادست کم کاهش تهدیدها، صدمات و آسیب های وارده به کودکان و نوجوانان به علت دسترسیهای نامناسب به اینترنت، سازمان ها و مراکز اصلی فعال در حوزه فن آوری اطلاعات،اقدامات مؤثری را مانند جلوگیری از راه اندازی و یا ادامه فعالیت پایگاه های غیراخلاقی و غیر قانونی، محدود کردن عملکرد جستجو در وب برای برخی از کلمات یا عباراتو ... انجام داده اند.
اما هیچ کدام از آن ها برای تضمین امنیت کودکان ونوجوانان در اینترنت کافی نبوده و در نهایت تا حد زیادی به راهکارهای مکمل کهمعمولاً در طرف کاربر و یا سمت سرویس گیرنده (Client-side)، اجرا می شوند، وابستهباقی مانده اند.
در واقع مهمترین و مؤثرترین راهکار، استفاده از نرم افزارهایامنیتی است که شامل سیستم کنترل والدین (Parental Control) باشند. اکنون بسیاری ازشرکت های امنیتی این ابزار مهم مدیریتی را در برخی از نرم افزارهای حفاظتی خودگنجانده و در اختیار متقاضیان (بخوانید "والدین مستأصل!)، قرار می دهند.
ابزارکنترل والدین، معمولاً قدرت بازدارندگی مؤثری در برابر تهدیدات و خطرات اینترنتی دراختیار دارند و خانواده ها می توانند با تعریف و تنظیم گزینه های مختلف در اینابزار، دسترسی فرزندان خود به محتویات اطلاعاتی تحت وب را کاملاً تحت کنترل و نظارتخود قرار دهند.
قابلیت هایی چون انسداد صفحات و پایگاه های نامناسب و خشونتآمیز به شکل بالفعل و یا بالقوه، نظارت و کنترل فایل ها و اطلاعات رد و بدل شده بهشکل آنلاین، آگاهی از پایگاه ها و مراکز مورد بازدید فرزندان و نیز کلیه آدرس هایمورد دسترسی آنها و هم چنین قابلیت تعریف زمان و مدت دقیق دسترسی کودکان و نوجوانانبه اینترنت در یک جدول زمانی قابل تنظیم توسط خانواده ها، از ویژگی های معمول سیستمهای کنترل والدین محسوب می شود.
به عنوان نمونه ای از نرم افزارهای امنیتی شاملاین سیستم، می توان به نسخه های مختلف برنامه Internet Security محصول شرکت پاندااشاره کرد.
صرف نظر از اقدامات، فن آوری ها و ابزار حفاظتی مبتنی بر برنامه هایکاربردی و وب، مطمئناً نقش آموزش، دادن آگاهی صحیح به فرزندان و نیز مسئولیت بخشیبه آنها در خصوص برخورد با خطرات و ریسک های امنیتی در اینترنت، غیر قابل انکاراست.
این مسئله با افزایش آگاهی و درک صحیح کودکان و نوجوانان و کاهش آسیبپذیری شدید آنها در محیط بیکران وب، قطعاً تأثیری بیش از قطع دسترسی و ممنوعیتاستفاده از اینترنت، برای آنها به ارمغان خواهد آورد.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید