فاطمیه =عید نوروز

رسیده عید و دلها شاد وخرم /همه در فکر دیدارند باهم
همه آماده اند سفره بچینند/ به فکر سفره های هفت سینند

منم در سفره دارم هفت سین را / ولی تو ام شده با داغ زهرا

بود سین نخستین سیلی کین /به روی مادرم با دست سنگین

ببین بر سفره سین دومم را/که سویی نیست درچشمان زهرا

بگویم سین سوم تا بسوزی / که مادر سوخت بین کینه توزی

ازین ماتم دل حیدر غمین است /که سین چهارمم سقط جنین است

به روی سفره سین پنجم این است / سر سجاده اش زینب حزین است

شده سفره پر از اشک شبانه / ششم سین مانده سوت وکور خانه

چه گویم ای عزیز از سین آخر /بود آن سینه مجروح مادر

/ 0 نظر / 51 بازدید